Naše služby

Orezy mestských stromov

Pri mestských stromoch je potrebné upraviť rezom podjazdný a podchodný profil (výšku) stromu. Už samotná výsadba musí počítať s výškou nasadenia koruny 2,2 až 2,5 m a výsadbový materiál musí mať zapestovanú korunu v takejto výške.

Vizuálne hodnotenie zdravotného stavu stromov

Strom je stabilný, keď je zdravý, alebo s defektmi, na ktoré dobre reaguje a kompenzuje ich.Pre hodnotenie stavu stromu potrebuje vziať do úvahy jeho schopnosť reagovať na podnety, hovoríme tomu vitalita stromu.

Orezy ovocných stromov

Rozlišujeme dva druhy orezu ovocných stromov vzhľadom na termín jeho realizácie. Jedná sa o letný a zimný. Vo všeobecnosti je vhodnejší letný orez pre kôstkoviny (čerešňa, marhuľa, broskyňa) a zimný orez je vhodnejší pre jadroviny (jabloň, hruška).

Orezy okrasných stromov

Výchovné rezy – správne založené hlavné kosterné vetvenie je základ budúcej nosnej konštrukcie koruny a preto je nutné venovať mu patričnú vysokú pozornosť.

Udržiavacie rezy ide o celú radu rezov v korune stromu za účelom udržania dobrého zdravotného stavu.

Náš príbeh

  K starostlivosti o stromy som sa dostal v roku 2000. Odvtedy sa ťahá niť praxe v ovocinárstve, pestovaní lesa, v odborných orezoch drevín. Skúsenosti som naberal pod odborným vedením skúseného odborníka p. Ing. Miroslava Ďuriša  do roku 2004. Záujem o stromy a ich význam ma viedol na vysokoškolské štúdium na Lesníckej fakulte vo Zvolene, ktoré som v roku 2009 úspešne ukončil. Nasledovala ½ ročná prax v ochrane prírody, ako odborný pracovník na správe národného parku Nízke Tatry. 1 ročná prax v Národnom lesníckom centre ako koordinátor environmentálnej výchovy mládeže. Tu Od roku 2013 pracujem v odbore ovocinárstva, údržby zelene a arboristiky. Absolvoval som dvoj mesačnú prax v profesionálnej arboristike, podporenú odborným vzdelávaním a kurzami v odbore. Spolupracoval som sa na príprave podkladov k inventarizácii stromov v mestskej časti Bratislava – Rača s firmou Safe trees s.r.o. Podielal som sa na viacerých zaujímavých zákazkách (orez chráneného stromu, ošetrovanie stromoradí, presadby vzrastlého stromu, orezu významných ovocných drevín) . K ostatnému patrí taktiež  vizuálne zhodnotenie zdravotného stavu stromov.

     Ťažisko môjho záujmu je starostlivosť o stromy zo všetkým, čo k tomu patrí.  Momentálne najme stromov rastúcich v súkromných záhradách, v blízkosti ľudských sídiel a mestskom prostredí

Stretni náš tím