S mestom Zvolen spolupracujem od roku 2015. Vďaka správkyni mestskej zelene p. Ing. Murínovej sa drevinám vo Zvolene darí.